Přehled důležitých událostí ve 20. století

1921 založena v obci tělocvičná jednota Sokol. Protože neměla vlastní tělocvičnu, cvičilo se u Mrňů v domě č. 52
1922 založena tělocvičná jednota Orel, která zatím cvičila v domě Jana Ošmery č. 21
1925 se začala stavět nová ulice směrem k Boňovu. Ulice byla stavěna na pozemku p. Karbaše, hostinského v Lipníku, který jej pro parcelaci vyměnil za louku pod rybníkem Silničním
1929 od 2. ledna začaly kruté mrazy, které se stupňovaly tak, že koncem ledna a začátkem února klesla teplota až na 33 st. C pod bod mrazu a tento stav trval nepřetržitě až do 18. února
1929 4. června se strhla "strašná vichřice - větrná smršť". Bylo polámáno mnoho stromů, les zvyvracen, krytina z mnoha střech odnesena, sklizeň jetelů a sena z kopek rozmetána
1929 nechal statkář Dobrovolný vysušiti velký rybník za školou zvaný "Vilimský" a přeměniti na pole
1929 se začaly stavět domky směrem ke Lhotě
1929 postaven na hřbitově v Lipníku náhrobek JUDr. Josefa Ošmery, ministerského rady a lipnického rodáka, jenž zemřel 4. 3. 1928 (náhrobek je signovanou prací významného sochaře Františka Bílka a kovolitce Franty Anýže z roku 1929). Jedná se o bronzové sousoší Kristus a Marta a s místním kostelem svatého Jana Křtitele patří mezi jediné umělecké památky v obci
1930 v Lipníku byla provedena elektrifikace. Elektrické osvětlení si zavedla většina obyvatelstva. Poprvé se svítilo 14. dubna 1930
1930 válcována silnice ke Klučovu a Myslibořicícm, následujícího roku silnice k Dolním Vilémovicím. V letech 1927 - 1930 byla stavěna silnice k Ostašovu
1931 slavnostně otevřena nová sokolovna, která byla postavena nákladem 110.000 Kč. S otevřením sokolovny bylo spojeno okrskové sokolské cvičení
1931 - 1932 regulován ve vesnici potok Mocla
1931 vysázeny na návsi lípy. V zimě 1932 - 1933 bylo velmi mlhavé počasí. Na stromech se utvořila taková spousta jinovatky, že zničila mnoho lesů i ovocných stromů
1934, 1937

odstraněna poslední došková střecha (Holasova stodola)

založen hasičský sbor. Starostou sboru byl zvolen František Karbaš (hostinský) a náčelníkem František Procházka (kovář).

1956 6. února 1956 založeno zemědělské družstvo s počáteční výměrou 106 ha. Zakládající členové: Tomek František - 5 ha, Procházka František - 5 ha, Mrňa František - 15 ha, Hlouch Václav - 17 ha, Novotný Františšek 17 ha, Skoumal František - 25 ha, Nevrzal Josef - 17 ha, Vejtasa Karel - 1 ha, Urbanová Marie - 1 ha, Nováčková Hedvika - 3 ha a Němcová Albína. Předsedou byl zvolen František Tomek.Byl založen III. Typ JZD a ihned na jaře bylo započato se společným osevem ploch, které byly sceleny ve větší hony, rozorány meze a těm zemědělcům, kteří zatím do družstva nevstoupili, byly přiděleny pozemky v okrajových částech katastru. Dobytek byl zatí ponechán ve stájích zakládajících členů. Od počátku roku 1977 bylo sloučeno JZD Vítězný únor Lipník, které tvořily obce Lipník, Klučov a Ostašov (celková výměra1.030 ha) s JZD Dolní Vilémovice (celková výměra 686 ha). Sloučené družstvo neslo název JZD Vítězný únor Klučov-Lhota, jehož celková výměra tehdy byla 1.813 ha, z toho 1.657 ha půdy orné. V současné době nese název ZD Klučov-Lhota
1976 vybudování veřejné kanalizace
1978 zahájena výstavba čistírny odpadních vod na Loučkách
1982-1983 výstavba autobusové čekárny
1982-1983 rozšiřování hráze rybníka Návesník; 1985 - vybudování opěrné betonové zdi u rybníka Návesník
1984  založen fotbalový oddíl při TJ Sokol Lipník
1988-1991 výstavba vodovodu (celkové náklady činily 2. 350 000 Kč)
1992 znovu otevřena jednotřídní základní škola v Lipníku
1993 dostavěn Obecní úřad s poštou (slavnostní otevření proběhlo 4. září, pošta se přestěhovala do těchto prostor až v roce 1996).  3 září 1993 byla zasazena nová lípa u rybníka Silniční. Jelikož zde stávala stará lípa a v roce 1993 ji silný vítr vyvrátil, bylo rozhodnuto zde zasadit lípu novou jako nový symbol Lipníka. Byl zde obnoven i svatý obrázek, který býval na staré lípě. K sázení lípy se sešlo asi 130 občanů. Na památku staré lípy a zasazení lípy nové se každoročně na konci léta koná kulturní akce s množstvím zábavy pro děti i dospělé pod názvem LÍPA.
1997-1998 vystavěna trafostanice ke Klučovu
1998-1999 provedena plynofikace obce
1998 získala naše obec v brněnské oblasti nejvyšší ocenění za oblast společenského života (titul byl předán ve formě obrazu, křišťálového poháru a modré stuhy za společenský život)
1999-2001 zatravnění fotbalového hřiště
2000 zaveden bezdrátový místní rozhlas. U silnice mezi naší obcí a Zárubicemi (v lokalitě u Kacíře) byl od dávných dob "Smírčí kámen". Ten byl v jarních měsících roku 2000 zcizen. Po krátkém vyšetřování byl nalezen na soukromém pozemku v Jaroměřících n. R a vrácen. Dne 5. 7. 2000 členové zastupitelstev obcí Lipník a Zárubice "Smírčí kámen" v lokalitě U Kacíře znovu usadili. Roku 2000 vstoupila naše obec do svazku "Mikroregion Rokytná" se sídlem v Jaroměřicích n. R.
2002 odbahnění rybníka Havránek, vytvoření zóny pro vodní rostlinstvo a malého ostrůvku; hráz rybníka byla zpevněna lomovým kamenem. Od roku 2002 se začíná s realizací stavební zóny u rybníka Silniční (pokračuje doposud). První rodinný domek zde začali stavět manželé Mrňovi v roce 2003, další rodinné domky se začaly stavět v letech 2005 a 2006
2002-2003 odbahnění rybníka Návesník a Vápeník
2003 celková úprava prostor v Havránku před srubem, který lze využívat k různým oslavám, nová el. přípojka ke srubu
2003-2004 vzniká na konci obce směrem ke Klučovu průmyslová zóna - firma MEDIPOS
2004 oprava fasády kulturního domu
2005 oprava čističky odpadních vod na Loučkách
2006 budování podnikatelské zóny směrem k Zárubicím (bývalý areál zemědělského družstva)
2006 oprava elektrického osvětlení v obci včetně výměny všech dřevěných sloupů za betonové