O obci

Nejdůležitější informace

Lipník se nachází v jihovýchodní části okresu Třebíč. Vlastní území sídelního útvaru je vymezeno administrativní hranicí - katastrálním územím obce Lipník. Svými hranicemi sousedí Lipník na severu s Dolními Vilémovicemi, Klučovem a Ostašovem, na západě s Ratibořicemi, na jihu s Boňovem a Myslibořicemi a na východě se Zárubicemi a rovněž Dolními Vilémovicemi.

Obec Lipník leží ve středu okresu Třebíč na náhorní planině v převážně zemědělsky využívané krajině s velkým množstvím rybníků, které jsou významným krajinným prvkem. Zájmové území obce tvoří převážně zemědělská půda. Lesní porosty se nacházejí na jižním, jihovýchodním a jihozápadním okraji katastrálního území, kde navazují na rozsáhlé lesní komplexy.

Zastavěná část území obce je situována v mělkém údolí, v nadmořské výšce 480 m n.m. Středem obce protéká potok Mocla, který je v průtoku obcí zatrubněn. Nejstarší částí obce je náves s dominantou kostela sv. Jana Křtitele s ohradní zdí na východním okraji obce. Náves tvoří dvě protilehlé řady původních zemědělských usedlostí, středem prochází státní silnice. Západně od návsi je křižovatka silnic, které se paprskovitě rozbíhají do pěti směrů. Mezi návsí a hrází rybníka Návesník je stísněná chaotická zástavba. Pozdější dostavba řadovými domy obestavěla silnici k Boňovu jižním směrem. Nejnovější zástavba bytových rodinných domů vytvořila novou ulici v místě záhumenní cesty v severní části obce a rovněž jihovýchodně je obestavěna silnice směrem k Zárubicím. Západním a východním směrem od obce jsou zahrádkářské lokality.

V katastrálním území Lipníka nalezneme pozoruhodné množství rybníků. Jižním směrem uzavírá obec největší rybník Silničný s vodní plochou 16 hektarů a rybník Okrouhlík,západní okraj obce tvoří hráz rybníka Návesník. Na Návesník navazuje západním směrem řetězec pěti menších rybníků - Vyhlídka, Rekovec, Vápeník, Potvrzník a Matouš, východním směrem jsou to rybníky Havránek, Ševčík a Kopyto. Jihovýchodně od obce nalezneme rybník Babka a severním směrem rybník s místním názvem Helenin bazén.

Informativní údaje

Obyvatelstvo a jeho struktura (stav ke dni 31.12.2011-dle kroniky a evidence OÚ )
Počet trvale žijících obyvatel : 386 obyvatel
Z toho
0-15 let:   69 obyvatel
16-18 let :   19 obyvatel
19-59 let : 210 obyvatel
60 a více let :   88 obyvatel
Vývoj počtu obyvatel
rok 1835 : 270 obyvatel
rok 1870 : 348 obyvatel
rok 1900 : 393 obyvatel
rok 1910 : 464 obyvatel
rok 1920 : 419 obyvatel
rok 1957 : 343 obyvatel
rok 1970 : 359 obyvatel
rok 1980 : 351 obyvatel
rok 1991 : 331 obyvatel
rok 1999 : 304 obyvatel
rok 2000 : 308 obyvatel
rok 2001 : 317 obyvatel
rok 2002 : 319 obyvatel
rok 2003 : 326 obyvatel
rok 2004 : 330 obyvatel
rok 2005 : 330 obyvatel
rok 2006 : 337 obyvatel
rok 2007 : 340 obyvatel
rok 2008 : 355 obyvatel
rok 2009 : 365 obyvatel
rok 2010 : 379 obyvatel
rok 2011 : 386 obyvatel

Novou výstavbou rodinných domů v lokalitě Silniční, ale i postupným využitím neobydlených chalup v stávající zástavbě pro trvalé bydlení, dochází v průběhu let ke zvyšování počtu obyvatel v Lipníku. Předpokládáme, že se nezastavíme na současném stavu 379 obyvatel,  že záměr rozšíření plochy pro zástavbu rodinných domů se přes všechny obtíže podaří uvést v život a  trend zvyšování počtu obyvatel v naší obci  se tak nezastaví.