Náhodná fotka

 Náhodný obrázek (zobrazí se v novém okně)

Péče o krajinu

Hřiště

V k.ú. obce Lipník je zemědělská lesnická krajina pravidelně obhospodařována. Většina zemědělských ploch je odvodněna melioračními systémy. Lesní porosty patří většinou soukromým majitelům z obce. V obnově lesa upouštějí majitelé od pěstování stejnověkých monokultur jehličnanů a vysazují listnaté stromy. Dochází tak k prostorové, druhové a věkové přestavbě lesa, což vede k vytvoření ekologicky hodnotných a funkčních porostů. Některé pozemky byly již zemědělsky obhospodařovány, i když náležely do lesního fondu. Nyní byly znovu zalesněny. Jedním z důvodů bylo zabránit erozi půdy. K dalším protierozním opatřením patří zalesnění západního břehu rybníka Babka a zpevnění hráze rybníka Nový. Specificky kulturní hodnotu má úzké údolí s rybníkem Kopyto pod skalnatými srázy s výsadbou jehličnatých stromů. Zde se buduje ohrada pro chov lesní zvěře.

Vzhled krajiny příznivě ovlivňuje existence zahrad a sadů na východním okraji území a rekreační zahrádkářské lokality západně od obce mezi řetězcem šesti rybníků, které jsou významným krajinným prvkem.

Pozoruhodné množství rybníků kolem Lipníka spolu s břehovými porosty dotváří obraz obce. Jejich okolí tvoří louky a pastviny, jež jsou pravidelně udržovány. V posledních dvou letech je věnována rybníkům velká péče.

Smířčí kříž Bylo provedeno odbahnění rybníka Nový, Návesník a Vápeník. Společně s odbahněním byly ošetřeny a obnoveny stávající břehové porosty. V nejbližší době bychom chtěli realizovat další ochranná opatření krajiny, která navazují na výše uvedená. Tato obnova krajiny je zahrnuta v koncepci návrhu Územního systému ekologické stability (ÚSES). ÚSES je dle Generalu ÚSES pro k.ú. Lipník zapracován do návrhu urbanistické studie Lipníka z r. 1996. Jedná se o vybudování biokoridoru mezi rybníky Okruhlíkem a Návesníkem, přeměně druhové a prostorové skladby porostů, vybudování záchytného příkopu pro odvedení přívalových vod na severním okraji obce a na severním a jižním kraji obce založit zahrady a sady mezi navrhovanou účelovou komunikací a stávajícími zahradami. Rovněž je navržena výsadba izolační zeleně kolem hospodářských středisek a začlenit tak zemědělské objekty do krajiny. Nadále je nutné pokračovat ve vyhledávání a likvidaci zdrojů znečištění, odstraňovat černé skládky a následky stavební činnosti (údolí pod rybníkem Silničný). Z hlediska ochrany kulturních hodnot i přírody je nutno chránit starobylý dub (v lese SZ od obce), "Smírčí kámen", který byl obnoven před 4 roky, kříže a svaté obrázky podél silnic a lipnické lípy.